Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vimperk 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vimperk, poloha na mapěPracoviště odboru:

Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk 

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Korbelová

Telefon: 388 459 029

Mobil: 725 043 967

E-mail: jana.korbelova@mesto.vimperk.cz

Úřední hodiny odboru jsou stanoveny:

Po:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

St:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00


Odbor zajišťuje výkon samosprávných činností a výkon státní správy stanovený zvláštními zákony na úseku:


1. Sociálně právní ochrana dětí

 • vykonává opatrovnictví nezletilých dětí, účastní se soudních jednání
 • vykonává činnost sociálně právní ochrany u dětí svěřených do péče jiné fyzické osoby a dále u dětí, nad nimiž je nařízena ústavní či ochranná výchova
 • zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče (pěstounská péče a osvojení)
 • zajišťuje funkci kurátora pro mládež, který řeší výchovné problémy dětí a  mladistvých a dále se zabývá dětmi a mladistvými, kteří páchají přestupky a  trestnou činnost
 • zajišťuje agendu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí
 • provádí šetření v rodinách a spolupracuje s ostatními institucemi (školy, policie, lékaři, soudy, okresní státní zastupitelství atd.)
 • vyhodnocuje situaci dítěte a ve spolupráci s dalšími institucemi zpracovává individuální plán ochrany dítěte
 • zpracovává standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

2. Péče o osoby společensky nepřizpůsobivé

 • zajištění funkce sociálního kurátora
 • péče o  občany propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
 • péče o občany, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř.  jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen
 • péče o občany závislé na alkoholu a jiných toxikomaniích
 • péče o občany žijící nedůstojným způsobem života
 • péče o občany propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti
 • zajištění funkce romského poradce
 • zajištění funkce protidrogového koordinátora

3. Agenda sociální práce

 • péče a pomoc osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 • péče a pomoc osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby
 • péče a pomoc osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • péče a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • péče a pomoc osobám žijícím rizikovým způsobem života
 • péče a pomoc obětím agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • péče a pomoc osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či  neadekvátním  bydlení
 • péče a pomoc osobám nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy
 • péče a pomoc imigrantům
 • péče a pomoc rodinám s dětmi

4. Odbor dále zajišťuje:

 • vyjádření k žádostem o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou
 • vykonávání funkce opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti, pokud je město  soudem ustanoveno opatrovníkem
 • stanovení zvláštního příjemce
 • vydávání Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce  zdravotně postiženou
 • na úseku zdravotnictví pak řeší přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi   (§ 30, písm. e, zákona č. 200/1990 Sb.) a dále zabezpečuje výrobu, distribuci receptů a žádanek označených modrým  pruhem (na výdej návykových látek - opiátů)
 • podílí se na komunitním plánování
 • podílí se na organizaci letního tábora pro děti ohrožené patologickými jevy
 • službu Taxík Maxík

Činnost odboru zajišťují tyto pracovníci:

Mgr. Jana Korbelová - vedoucí odboru

- sociálně-právní ochrana dětí (standardy kvality výkonu SPOD)

- komunitní plánování

- kontakt - tel. 388 459 029, mobil: 725 043 967

- e-mail: jana.korbelova@mesto.vimperk.cz

Bc. Dana Seberová – zástupce vedoucího odboru

- sociálně-právní ochrana dětí – terénní sociální pracovník

- náhradní rodinná péče (osvojení)

- kontakt - tel. 388 459 023, mobil: 725 043 968

- e-mail: dana.seberova@mesto.vimperk.cz

Mgr. Petra Půbalová - kurátor pro děti a mládež

- kurátorka pro děti a mládež – terénní sociální pracovník

- kontakt - tel. 388 459 021, mobil: 602 161 687

- e-mail: Petra.Pubalova@mesto.vimperk.cz

Bc. Marie Loquenzová – sociálně-právní ochrana dětí

- sociálně-právní ochrana dětí – terénní sociální pracovník

- pěstounská péče

- kontakt - tel. 388 459 045, mobil: 778 410 792

- e-mail: marie.loquenzova@mesto.vimperk.cz 

Mgr. Petra Šísl – sociálně-právní ochrana dětí

- sociálně-právní ochrana dětí – terénní sociální pracovník

- kontakt - tel. 388 459 027, mobil: 777 497 663

- e-mail: petra.sisl@mesto.vimperk.cz

Mgr. Michaela Cwienczeková – sociální kurátor

- agenda sociálního kurátora a romského poradce

- sociální práce – osoby se ZP

- komunitní plánování, agenda veřejného opatrovnictví

- kontakt – tel. 380 070 122, mobil: 778 410 793

- e-mail: michaela.cwienczekova@mesto.vimperk.cz

Václava Říhová – sociální práce

- sociální práce – rodiny s dětmi a jednotlivci

- kontakt – tel. 380 070 121,  mobil 770 178 990

- e-mail: vaclava.rihova@mesto.vimperk.cz

Michaela Kunešová, DiS. – romský terénní pracovník

- terénní sociální práce – rodiny s dětmi, jednotlivci

- agenda veřejného opatrovnictví

- kontakt – tel. 388 459 043, mobil: 778 777 401

- e-mail: michaela.kunesova@mesto.vimperk.cz

Bc. Lenka Tomanová – protidrogový koordinátor

- vydávání parkovacích průkazů

- distribuce receptů a žádanek označených modrým pruhem

- vydávání doporučení k umístění v bytech v DPS

- administrativní práce

- dispečink služby Taxík Maxík – 773 754 800

- kontakt – tel. 388 459 024

- e-mail: lenka.tomanova@mesto.vimperk.cz

Bohumil Hradský - řidič Taxík Maxík

- kontakt – mobil. 773 754 801

Legislativa:

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o hmotné nouzi
 • vyhláška č. 504/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 • vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Aktuality

23.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK“.

archív

Akce ve Vimperku